Valori bibliofile
 

Constituită încă din primii ani de funcţionare ai Bibliotecii Fundaţiei Universitare „Carol I”, din generoase donaţii ca acelea ale lui: Ioan Movila, Al. Tzigara-Samurcaş, Rolland Bonaparte, B. Bellio, ş.a., colecţia de valori bibliofile a urmat, în mod firesc, destinul instituţiei.

În 1933, după succesul primei expoziţii de valori bibliofile aparţinând Fundaţiei, organizată cu prilejul Zilei Cărţii" în somptuoasa Sală a profesorilor" s-a hotărât crearea unei secţiuni bibliofile" în cadrul bibliotecii.

Odată cu trecerea instituţiei în proprietatea statului, în anul 1948, au fost pierdute colecţiile de manuscrise şi aceea de monede şi medalii.

Deceniul opt al secolului trecut a însemnat reluarea preocupărilor pentru valorificarea potenţialului informativ şi formativ al fondului bibliofil şi, în consecinţă, o nouă politică de dezvoltare a sa. Acum a fost elaborat şi publicat catalogul „Cartea veche românească în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare Bucureşti", în 1972, şi s-au achiziţionat, prin intermediul anticariatelor şi din oferte directe, lucrări valoroase ce veneau să completeze şi să dezvolte colecţiile de carte constituite înainte de 1948. La acestea s-au adăugat piese ce vor alcătui colecţiile de corespondenţă, manuscrise, fotografii şi ex-libris-uri.

Pentru buna desfăşurare a activităţilor de prelucrare şi valorificare a acestor valoroase fonduri, în 1979, în structura BCU a fost înfiinţat un departament specializat.

În anul 1989 s-au distrus colecţiile de carte bibliofilă, fotografii, ex-libris-uri şi 85% din colecţia de manuscrise. În incendiul care a mistuit B.C.U. din Bucureşti au dispărut 12.000 de documente bibliofile.

După ianuarie 1990, prin generoase donaţii şi eforturi financiare proprii a început activitatea de constituire a unei noi colecţii bibliofile.

Pentru deplina valorificare a potenţialului informativ şi formativ deţinut de aceste fonduri s-au adoptat sisteme de prelucrare şi reflectare modernă şi complexă a documentelor ce le constituie.

Cartea este descrisă după normele I.S.B.D.(A) şi se poate regăsi, pentru moment, în cataloagele alfabetic şi sistematic, de tip clasic, ale departamentului.

Corespondenţa, manuscrisele şi ex-libris-urile sunt descrise după sisteme proprii ce urmăresc, în egală măsură, respectarea deprinderilor de investigare ale beneficiarilor specifici şi posibilitatea de a răspunde celor mai exigente şi complexe solicitări din spaţiul academic; aceste tipuri de documente se regăsesc în baza generală de date a bibliotecii ca urmare a posibilităţii de a le prelucra informatizat (limitate pentru manuscrise).

Vechimea documentelor, condiţiile de conservare avute înainte de intrarea în colecţiile bibliotecii au impus, pentru păstrarea permanenţei şi durabilităţii documentelor în parametrii optimi, înfiinţarea unui Laborator de Patologie şi Restaurare a Cărţii.


Laboratorul de Patologie şi Restaurare a Cărţii

 

Proiectat în concordanţă cu cele mai riguroase norme legale prevăzute pentru aceste activităţi laboratorul beneficiază de condiţii de încadrare, spaţiu, utilaje şi materiale în măsură să asigure cele mai bune abordări ale problematicii restaurării documentelor pe suport papiricol.

Reversibilitatea materialelor şi tehnicilor, manualitatea acestora, asigură lucrări de înaltă calitate, atât pentru filele manuscriselor, cât şi pentru blocul sau legătura cărţilor.

Întreg procesul de lucru este monitorizat printr-un sistem de dosare de restaurare cu un amplu şi complex conţinut ce include şi o bogată imagistică-martor; acest sistem se află în proces de informatizare.

Începând din 1996 au fost restaurate 150 volume.

Din cele câteva mii de piese, ce alcătuiesc în prezent colecţia, se detaşează cartea susceptibilă să facă parte din patrimoniul cultural naţional.

 

 Carte românească

 Carte străină

 Manuscrise

 Corespondenţă

Ex-libris-uri 

393 titluri 

 290 titluri

580 titluri 

 593 titluri

 397 titluri

                Cărţi restaurate

Dr. Doru Bădără

Şef Birou Bibliofilie. Manuscrise

doru.badara@bcub.ro