BCUstart‎ > ‎Întrebări frecvente‎ > ‎

Regulamentul de funcţionare al B.C.U. Bucureşti

                                                                                  Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor

Categoriile de utilizatori ai Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I" din Bucureşti

Art.25. (1) În BCU-B "Carol I" au acces următoarele categorii de utilizatori:

a) cadre didactice de la Universitatea din Bucureşti şi din institutele de învăţământ superior de stat şi particular din Bucureşti şi din provincie, din învatamântul superior din strainatate, din învatamântul preuniversitar;

b) studenţi de la Universitatea din Bucureşti, din instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular, din Bucureşti şi din provincie, studenţi străini cuprinţi în programe şi proiecte educaţionale;

c) doctoranzi de la Universitatea din Bucureşti, de la instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular, din Bucureşti, din provincie sau din străinătate;

d) cercetători de la Universitatea din Bucureşti, din instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular, din Bucureşti şi din provincie, cercetători care nu fac parte din reţeaua Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

e) specialişti din diferite domenii ale culturii şi ştiinţei;

f) elevi de liceu din clasa a XII-a, cu recomandarea şcolii;

g) alte categorii de utilizatori.

(2) BCU-B "Carol I" îşi rezervă dreptul de a limita accesul în bibliotecă al categoriilor de utilizatori enumerate la literele (e)-(g) în anumite perioade de timp, de regulă în timpul presesiunilor şi sesiunilor de examene.

Permisul de bibliotecă

Art.26. (1) Persoanele din categoriile menţionate la art.25 care doresc să aibă acces la colecţiile şi serviciile bibliotecii au obligaţia să obţină un permis unic, valabil atât pentru Unitatea Centrală, cât şi pentru bibliotecile filiale.

(2) Permisul se eliberează şi se vizează la bibliotecile filiale, pentru studenţii, cadrele didactice, cercetătorii şi doctoranzii Universităţii din Bucureşti, şi la Unitatea Centrala, pentru celelalte categorii de utilizatori mentionate la art.25.

Art.27. Permisul se eliberează şi vizează în urma achitării de către utilizator a unei sume stabilite la începutul fiecarui an universitar, în conformitate cu Legea nr. 205/2001. Cadrele didactice universitare pensionate, studenţii cu burse sociale, studenţii străini cuprinşi în programe şi proiecte educaţionale, doctoranzii străini, elevii olimpici, persoanele care au facut donaţii valoroase bibliotecii, persoanele cu handicap, bibliotecarii şi documentariştii angajaţi în alte biblioteci şi centre de informare, salariaţii şi pensionarii BCU-B "Carol I" beneficiază de permis de acces gratuit, pe baza actelor doveditoare.

Art.28. (1) La primirea permisului, utilizatorul este informat despre prevederile Regulamentului de funcţionare al BCU-B "Carol I", despre serviciile oferite de bibliotecă, despre tarife şi locurile în care sunt afişate.

(2) Pentru obţinerea permisului, utilizatorul semnează Declaraţia-angajament de respectare a obligaţiilor cuprinse în prezentul Regulament. În unele biblioteci filiale, în locul Declaraţiei-angajament, utilizatorul semnează o Fişă de înscriere la bibliotecă.

(3) În Unitatea Centrală, utilizatorii care doresc eliberarea unui permis trebuie să participe la un tur de orientare în bibliotecă. Sunt exceptaţi de la această obligaţie profesorii universitari, cercetătorii şi pensionarii.

(4) Utilizatorii care au permis la una din bibliotecile filiale şi doresc să frecventeze Unitatea Centrală trebuie să se înregistreze şi în baza de date a Unităţii Centrale, la Biroul de permise al acesteia şi să participe la turul de orientare în bibliotecă.

Art.29. Accesul utilizatorilor la colecţiile şi serviciile Unităţii Centrale se face pe baza unui card de acces obţinut prin prezentarea permisului de bibliotecă. Utilizatorii au obligaţia ca la ieşirea din bibliotecă să restituie cardul de acces în schimbul permisului de bibliotecă.

Art.30. Permisul şi cardul de acces nu sunt transmisibile.

Art.31. (1) Pierderea permisului trebuie anunţată imediat unităţii emitente şi permisul trebuie declarat nul printr-o declaraţie pe propria răspundere. În caz contrar, utilizatorul răspunde de eventualele pagube aduse BCU-B "Carol I" prin folosirea permisului de către o altă persoană. Pentru eliberarea unui nou permis se percepe o nouă taxă.
(2) În cazul pierderii sau furtului permisului, utilizatorul are obligaţia, înainte de eliberarea unui nou permis, să prezinte Fişa de lichidare a împrumutului de publicaţii, cu confirmarea tuturor bibliotecilor la care a avut drept de împrumut.

Servicii oferite utilizatorilor

Accesul la documente şi informaţii în sălile de lectură

Art.32. Accesul la documente al utilizatorilor BCU-B "Carol I" se face în mod direct, în cazul documentelor aflate în acces direct la colecţii, sau indirect, prin solicitarea documentelor aflate în depozite.

Art.33. La intrarea în sala de lectură, utilizatorul este obligat să prezinte custodelui permisul (în bibliotecile filiale) sau cardul de acces (în Unitatea Centrală) şi să completeze citeţ rubricile Caietului de frecvenţă (în bibliotecile în care există acest tip de evidenţă).

Art.34(1) Utilizatorii au dreptul să solicite documente din colecţiile BCU-B "Carol I", prin completarea unui buletin de cerere.

(2) Utilizatorii au dreptul să solicite simultan cel mult trei volume de publicaţii aflate în depozite, respectiv să reţină simultan cel mult trei volume de publicaţii aflate în acces direct.

(3) Utilizatorii au obligaţia să depună ultima solicitare pentru publicaţiile din depozite cu cel puţin 45 de minute înainte de terminarea programului.

(4) La primirea publicaţiilor, utilizatorul trebuie să verifice starea lor fizică şi să semnaleze custodelui eventualele deteriorări (pagini rupte, pagini lipsă, sublinieri).

(5) Utilizatorii au obligaţia să protejeze publicaţiile pe care le primesc spre consultare, să nu facă însemnări, sublinieri sau să desprindă pagini, să nu ia notiţe pe cărţi sau periodice şi să citească numai pe masa de lectură.

(6) La plecarea din sală utilizatorii au obligaţia să predea custodelui publicaţiile consultate.

(7) Utilizatorii au obligaţia să nu-şi părăsească locurile din sălile de lectură pe o perioadă mai mare de 30 de minute şi numai prin anunţarea custodelui de sală; în caz contrar, bibliotecarii au dreptul de a repartiza locurile respective altor utilizatori.

Art.35 Accesul în Sala Profesorilor "Al. Tzigara-Samurcaş" (Corpul Fundaţie) din Unitatea Centrală a BCU-B "Carol I" este permis numai cadrelor didactice universitare, cercetătorilor şi doctoranzilor, pe baza permisului de acces (culoare albă). Sala este deschisă de luni până vineri, între orele 9.30-18.00.

Art.36 Accesul la colecţiile de publicaţii periodice, precum şi la cele de carte bibliofilă şi manuscrise deţinute în Unitatea Centrală a BCU-B "Carol I" se face conform unor reglementări speciale, după cum urmeaza:

a) consultarea revistelor este permisă în toate sălile de lectură;

b) consultarea ziarelor este permisă numai în sala de lectură nr. 3;

c) colecţiile de carte bibliofilă şi manuscrise pot fi consultate numai între orele 9.30-15.30, în sala de lectura nr.3;

d) accesul la colecţiile de carte bibliofilă şi manuscrise, în original sau prin intermediul unei copii electronice, se face numai cu aprobarea scrisă a conducerii bibliotecii, pe baza unei cereri bine motivate a solicitantului;

e) colecţia de carte bibliofilă este accesibilă exclusiv cercetătorilor şi cadrelor didactice, în condiţiile prevăzute la lit. d);

f) colecţia de carte bibliofilă este accesibilă, pe baza cererii solicitantului, aprobată de conducerea bibliotecii, şi a recomandării conducătorului ştiinţific, şi doctoranzilor şi studenţilor care elaborează lucrări de licenţă sau pentru realizarea unor seminarii speciale;

g) colecţia de manuscrise este accesibilă în original, în mod excepţional, cadrelor didactice şi cercetătorilor ştiinţifici, în condiţiile prevăzute la lit. d);

h) colecţia de manuscrise/scrisori manuscrise este accesibilă cercetătorilor şi studenţilor din anii superiori prin intermediul copiilor electronice realizate la cerere, în termen de cel mult 48 de ore, în condiţiile prevăzute la alin. d);
i) în toate situaţiile prevăzute la punctele c)-h), biblioteca îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile pe care le consideră necesare pentru respectarea prevederilor Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Art.37(1) Utilizatorii au posibilitatea de a închiria cabinete individuale de studiu. Este interzisă utilizarea unui cabinet de studiu de către două sau mai multe persoane.

(2) Un cabinet de studiu individual se poate închiria consecutiv pe o perioadă de maximum 60 de zile. În momentul în care nu este disponibil nici un cabinet de studiu, utilizatorii sunt înregistraţi pe o listă de aşteptare şi sunt anunţati telefonic sau prin e-mail în momentul eliberării acestuia. Persoanele care au închiriat deja un cabinet de studiu nu se pot înscrie pe lista de aşteptare decât la expirarea perioadei de utilizare.

(3) Utilizatorii care închiriază cabinete de studiu individual au dreptul să introducă în bibliotecă publicaţii proprii, cu condiţia să le declare, prin completarea unui formular, la Punctul Control Acces.

Art.38. Este interzisă scoaterea în afara BCU-B "Carol I", de către utilizatori, a documentelor consultate în sălile de lectură.

Art.39(1) Consultarea bazelor de date la care biblioteca oferă acces şi a CD-ROM-urilor, precum şi a informaţiilor disponibile prin Internet se face în locuri special amenajate, cu acordul custodelui.

(2) Utilizatorii au posibilitatea de a folosi CD-ROM-urile, dischetele şi memory-stick-urile proprii, prin intermediul bibliotecarului de la Punctul Internet.

(3) Utilizatorii îşi pot consulta mesajele e-mail sau pot efectua activităţi de fotocopiere, procesare de text, tipărire la imprimantă, copiere de date pe dischete şi compact-discuri, scanare imagini.

(4) Utilizatorii au obligaţia să nu descarce şi să nu instaleze programe pe calculatoare şi să nu acceseze site-uri Internet cu caracter pornografic, ofensator sau defaimător.

(5) Utilizatorii Unităţii Centrale pot închiria laptopuri aparţinând bibliotecii, pentru activităţi de procesare de text în sălile de lectură. Este interzisă utilizarea/transportarea laptopului în alte spaţii ale bibliotecii decât zona Internet şi sălile de lectură. Recuperarea datelor de pe laptopurile închiriate se face numai de către bibliotecarul din zona Internet, conform tarifelor existente.

(6) Utilizatorii pot solicita realizarea de reproduceri digitale după publicaţiile aflate în colecţiile bibliotecii cu respectarea Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Reproducerile se realizează la sala de lectură nr. 3, iar recuperarea datelor se face de către bibliotecarul din zona Internet, conform tarifelor existente.

(7) Utilizatorii au posibilitatea de a consulta materialele audiovizuale existente în colecţia bibliotecii în Punctul Multimedia, pus la dispoziţie în Unitatea Centrală.

Împrumutul de publicaţii

Art.40. Împrumutul de publicaţii poate fi direct sau interbibliotecar, naţional sau internaţional.

Art.41(1) De împrumutul direct beneficiază cadrele didactice, studenţii şi, după caz, doctoranzii Universităţii din Bucureşti. Împrumutul direct se realizează exclusiv în bibliotecile filiale.

(2) Numărul de titluri împrumutate simultan şi perioada de împrumut se stabilesc de fiecare bibliotecă, în funcţie de numărul de exemplare dintr-un titlu şi de gradul de solicitare a titlului respectiv.

(3) Dacă o lucrare este foarte solicitată, şeful bibliotecii filiale poate decide excluderea cărţii de la împrumut şi consultarea ei numai în sălile de lectură.

(4) Termenul de restituire a publicatiilor poate fi prelungit o singura data pe o perioada stabilita de fiecare biblioteca de facultate. Pentru publicatiile care sunt solicitate de alti utilizatori în vederea împrumutului, termenul de restituire nu poate fi prelungit.

(5) În caz de necesitate (operaţiuni de verificare şi control), la cererea BCU-B "Carol I", utilizatorul este obligat să restituie orice publicaţie împrumutată înaintea termenului de restituire.

(6) Sunt exceptate de la împrumut documente care fac parte din colecţii speciale (manuscrise, incunabule, publicaţii vechi şi/sau bibliofile, materiale cartografice, fotografii, înregistrări audio şi video), lucrări de referinţe, publicaţii seriale, publicaţii obţinute prin împrumut interbibliotecar, publicaţii aflate în acces direct.

Art.42. De împrumutul interbibliotecar pot beneficia utilizatorii din învăţământul superior. Taxele de corespondenţă şi de transport pentru efectuarea împrumutului interbibliotecar sunt achitate de utilizatorii solicitanţi.

Art.43. Utilizatorii au obligaţia să respecte termenul de restituire a publicaţiilor împrumutate.

Art.44. Utilizatorii au obligaţia să păstreze publicaţiile împrumutate în bună stare, să nu facă însemnări, sublinieri şi să nu le producă alte deteriorari.

Art.45. Publicaţiile străine nu se împrumută timp de două luni de la intrarea acestora în bibliotecă.

Xerocopierea şi reproducerea digitală a publicaţiilor

Art.46(1) Utilizatorii sunt obligaţi să solicite avizul custozilor din sălile de lectură atunci când doresc să reproducă o publicaţie.

(2) În Unitatea Centrală, xerocopierea şi reproducerea digitală a publicaţiilor sunt permise numai utilizatorilor care şi-au rezervat un loc într-una dintre sălile de lectură.

(3) Xerocopierea şi reproducerea digitală sunt permise numai cu respectarea prevederilor Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

(4) În vederea protejării colecţiilor bibliotecii, sunt excluse de la xerocopiere următoarele categorii de publicaţii:

a) albume, atlase, hărţi, planuri, planşe;

b) manuscrise, corespondenţă, ex-libris-uri

c) ziarele legate în volum;

d) cărţi care au peste 500 de pagini;

e) cărţi care au formatul mai mare decât formatul A3;

f) cărţi cu inserturi mai mari decât coperţile (planuri, planşe, hărţi etc.)

g) cărţi cu legături fragile sau strânse, cu pagini desprinse sau rupte, fără coperţi sau cu coperţi rupte.

(5) Cărţile tipărite înainte de 1900 şi/sau bibliofile, cu o stare bună de conservare, pot fi xerocopiate numai pe baza unei cereri scrise, aprobate de conducerea BCU-B "Carol I". Aprobarea va fi acordată în funcţie de motivaţia solicitării utilizatorului.

Art.47. Pentru toate publicaţiile, este permisă reproducerea digitală, cu aparatul personal al utilizatorului, cu aprobarea şi sub supravegherea custodelui din sala de lectură.

Asistenţa pentru utilizatori

Art.48(1) Utilizatorii BCU-B "Carol I" beneficiază, gratuit, de asistenţă infodocumentară şi formativă furnizată de personalul acesteia.

(2) Asistenţa infodocumentară cuprinde furnizarea de servicii de referinţe (îndrumări privitoare la utilizarea cataloagelor tradiţionale şi online, la accesul şi navigarea în Internet şi la consultarea bazelor de date la care biblioteca oferă acces, furnizarea de răspunsuri la întrebări punctuale - pe loc sau la distanţă, prin telefon sau e-mail -, realizarea de bibliografii la cerere), cercetarea documentară în colecţii şi baze de date, interne şi externe, furnizarea de produse documentare (bibliografii adnotate, sinteze, abstracte etc.).

(3) Asistenţa formativă constă în informarea şi instruirea utilizatorilor în vederea cunoaşterii colecţiilor şi serviciilor bibliotecii.
(4) BCU-B "Carol I" analizează periodic, pe bază de chestionare, nevoile de studiu şi cercetare ale utilizatorilor săi şi ia măsurile care se impun.

(5) BCU-B "Carol I" studiază impactul publicaţiilor electronice asupra utilizatorilor.

Art.49. Personalul de specialitate al BCU-B "Carol I" îşi desfaşoară activitatea în conformitate cu prevederile Codului deontologic al bibliotecarului din România, elaborat de Asociaţia Bibliotecarilor din România (vezi Anexa).

Tarife

Art.50. Pentru anumite servicii efectuate de BCU-B "Carol I" se percep tarife, în conformitate cu Legea nr.205/2001. Tarifele sunt stabilite de conducerea BCU-B "Carol I", la începutul fiecărui an universitar şi sunt afişate în clădirile şi sălile bibliotecii.

Reglementări generale privind accesul utilizatorilor

Art.51. Utilizatorii au obligaţia să se prezinte la bibliotecă într-o ţinută decentă.

Art.52. Utilizatorii sunt obligaţi să depună la garderoba bibliotecii sau în casetele pentru bagaje obiectele personale (cărţi, reviste, ziare, piese de vestimentaţie, servietă, geantă, mapă etc.), cu excepţia obiectelor de valoare (acte, bijuterii, bani, telefoane mobile etc.), pe care le vor păstra asupra lor. BCU-B "Carol I" nu îşi asuma răspunderea pentru obiectele de valoare pierdute sau deteriorate în spaţiile bibliotecii.

Art.53(1) Utilizatorii sunt obligaţi să respecte liniştea, ordinea şi curăţenia în bibliotecă.

(2) În incinta BCU-B "Carol I" fumatul este interzis.

(3) În incinta BCU-B "Carol I" sunt interzise consumul de alimente şi băuturi, cu excepţia spaţiilor special amenajate în acest scop.

(4) La intrarea în bibliotecă, cititorii sunt obligaţi să-şi închidă telefoanele mobile.

(5) Utilizatorii au obligaţia să foloseasca în mod adecvat mobilierul şi celelalte bunuri ale BCU-B "Carol I" fără a le produce deteriorări.

(6) Utilizatorii au obligaţia să nu extragă fişe din cataloage şi să nu facă însemnări pe acestea.

Art.54. BCU-B "Carol I" poate fi vizitată de către persoane individuale sau grupuri organizate, cu acordul conducerii bibliotecii şi fără a deranja lectura. Vizitatorii vor purta ecusoane şi vor fi însoţiţi de personalul bibliotecii.

Art.55(1) Filmarea sau fotografierea în spaţiile BCU-B "Carol I" sunt permise numai cu aprobarea conducerii bibliotecii.

(2) Distribuirea de chestionare şi/sau materiale promoţionale în spaţiile bibliotecii este permisă numai cu acordul conducerii bibliotecii sau, în cazul bibliotecilor filiale, cu acordul şefilor acestora.

Art.56. Utilizatorii pot înainta conducerii BCU-B "Carol I" reclamaţii şi propuneri de îmbunătăţire a activităţii bibliotecii. Conducerea BCU-B "Carol I" va raspunde în cazul sesizărilor scrise în cel mult cinci zile lucrătoare de la data primirii acestora. Răspunsurile la sesizari pot fi ridicate de la punctul "Informatii – Control acces" din Unitatea Centrală. Sesizările anonime nu vor primi răspuns.

Art.57. BCU-B "Carol I" se obligă să asigure confidenţialitatea datelor personale ale utilizatorilor şi să nu le foloseasca decât în sensul prevederilor prezentului Regulament.

Programul de funcţionare

Art.58(1) Programul zilnic de funcţionare este stabilit de către conducerea BCU-B "Carol I" în funcţie de nevoile de studiu şi cercetare ale utilizatorilor. Decanii facultăţilor pot solicita conducerii bibliotecii modificări de program. Toate programele sunt afişate la intrarea în bibliotecă.

(2) BCU-B "Carol I" este închisă în zilele de sărbători legale şi în vacanţele de iarnă, de vară şi de Paşte, pe o perioadă stabilită de conducerea bibliotecii.

Sancţiuni

Art.59. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament se sancţionează după cum urmează:

(1) prin avertisment verbal: conversaţia cu voce tare, dormitul în sălile de lectură, nerestituirea cardului de acces, introducerea în sala de lectură a documentelor care nu fac parte din fondul BCU-B "Carol I", nedepunerea la garderobă a obiectelor personale precizate la art.51, filmarea sau fotografierea spaţiilor BCU-B "Carol I" fără acordul conducerii bibliotecii etc.

(2) prin suspendare temporară a permisului:

a) folosirea permisului sau a cardului unei alte persoane se sancţionează cu suspendarea dreptului de frecventare a bibliotecii, pentru ambele persoane implicate, pe o perioadă de 30 de zile;

b) fumatul în incinta bibliotecii, introducerea şi consumul alimentelor şi băuturilor în afara spaţiilor special amenajate, utilizarea telefonului mobil se sancţionează, la prima abatere, cu suspendarea permisului pentru trei zile, iar la următoarea abatere cu suspendarea permisului pe o perioadă de 30 de zile;

c) accesarea site-urilor Internet în alt scop decât în cel stabilit de conducerea bibliotecii se sancţionează, după primul avertisment, cu suspendarea permisului pe o perioadă de 30 de zile;

d) conduita necorespunzătoare faţă de personalul BCU-B "Carol I" sau faţă de ceilalţi utilizatori se sancţionează cu suspendarea permisului pe o perioada de 30 de zile;

e) extragerea fişelor din cataloage sau deteriorarea acestora se sancţionează cu suspendarea permisului pe o perioadă de 30 de zile;

f) nerespectarea liniştii, ordinii şi curăţeniei în biblioteca se sancţionează cu suspendarea permisului pe o perioadă de 30 de zile;

g) scoaterea publicaţiilor din sala de lectură indiferent de durată, fără avizul bibliotecarului, se sancţionează la prima abatere cu suspendarea permisului pe o perioadă de 7 zile şi la următoarea cu suspendarea permisului pe o perioadă de 30 de zile;

h) deteriorarea documentelor prin notare/subliniere pe text, extragere de pagini, manevrare necorespunzatoare etc. se sancţionează cu suspendarea permisului pe o perioadă de 30 de zile, iar utilizatorul va suporta cheltuielile de recondiţionare şi de reintegrare în circuitul bibliotecii a documentelor respective;

i) utilizarea/transportarea laptopurilor puse la dispoziţie de bibliotecă în alte spaţii ale bibliotecii decât zona Internet şi sălile de lectură se sancţionează cu suspendarea permisului pe o perioadă de 30 de zile;

(3) Prin suspendarea definitivă a permisului:

(a) în cazul repetării abaterilor de la aliniatul (2);

(b) în cazul sustragerii documentelor din bibliotecă; măsura suspendării permisului va fi însoţită, în acest caz, de anunţarea organelor de Poliţie;

(c) în cazul producerii de pagube materiale patrimoniului BCU-B "Carol I"; pagubele materiale se recuperează potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art.60. Se acordă penalizări în următoarele situaţii:

(a) nerestituirea la termen a documentelor împrumutate de utilizatori se sancţionează cu plata unei sume aplicată gradual;

(b) pierderea sau distrugerea documentelor se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de până la 5 ori faţă de preţul astfel calculat (în conformitate cu prevederile Legii bibliotecilor nr. 334/2002); permisul utilizatorului va fi suspendat până la recuperarea prejudiciului produs;

(c) deteriorarea, din vina utilizatorilor, a echipamentelor informatice şi a altor dotări puse la dispoziţia lor se penalizează cu suma necesară reparării sau înlocuirii acestora, permisul utilizatorului fiind suspendat până la recuperarea prejudiciului produs BCU-B "Carol I";

(d) în cazul pierderii cardului de acces, a numărului de garderobă şi/sau a cheii de la caseta de bagaje, utilizatorul este obligat să achite contravaloarea acestora; sumele se achită la casieria BCU-B "Carol I", utilizatorul urmând să prezinte chitanţa de plată bibliotecii căreia i-a produs daunele.

Art. 61. În cazul abaterilor grave vor fi anunţate în scris decanatele.

Art. 62. Contestaţiile la sancţiunile şi penalizările acordate de bibliotecă se adresează conducerii BCU-B "Carol I" şi se rezolvă în cel mult trei zile lucrătoare de la data primirii.

Subpagini (1): Anexa