Istoric                                                     
                                                                                            1895 - 1948

Fundaţia Universitară „Carol I”

                                

   1891, 3 mai

Într-o scrisoare adresată Preşedintelui Consiliului de Miniştri - document ce poate fi considerat un adevărat act de întemeiere, Regele Carol I îşi declara "dorinţa de a înfiinţa un aşezământ spre binele tinerimii universitare de la toate facultăţile din ţară, înzestrat cu o bibliotecă totdeauna deschisă".

 

Viitorul lăcaş de cultură avea să fie atestat prin lege ca instituţie de stat, sub administraţia Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice.

 

Concepţia edificiului a fost încredinţată arhitectului francez Paul Gottereau, autor al Palatului Casei de Depuneri, Consemnaţiuni şi Economii şi al vechiului Palat Regal. Lucrările, începute în 1891, vor fi finalizate în 1893. Următorii doi ani, până în 1895, aveau să fie consacraţi dotării şi amenajării.

 

   1895, 14 martie

Regele Carol I a inaugurat Fundaţia Universitară Carol I. Vreme de 50 de ani, Fundaţia Universitară avea să-şi asume misiunea de a contribui la formarea elitei intelectuale, îndeosebi prin acordarea de subvenţii, premii de încurajare, burse studenţilor cercetători merituoşi şi prin tipărirea unor lucrări valoroase, a tezelor de licenţă sau de doctorat.

 

   1911 – 1914

După 20 de ani, în 1911, sub coordonarea aceluiaşi arhitect începe extinderea vechiului local. Dat în folosinţă la 9 mai 1914, edificiul se va impune drept unul dintre remarcabilele repere edilitare ale Bucureştiului. Cu un amfiteatru de peste 500 locuri, cu 4 săli de lectură şi depozite, biblioteca va dobândi o organizare şi o dotare de nivel european, devenind un adevărat forum dedicat studiului şi cercetării.

 

   1914 – 1945

Prin nivelul elevat al activităţilor culturale desfăşurate, îndeosebi în perioada dintre cele două războaie mondiale, Aula Fundaţiei Universitare se va consacra drept un punct de referinţă în universul spiritual bucureştean.

 

- 1925 Prima Conferinţă a bibliotecarilor sub îndrumarea lui Ion Bianu şi Em. Bucuţa.

- 1924 - 1927 În cadrul Fundaţiei s-au ţinut şedinţele Institutului social-român sub conducerea lui D. Gusti şi şedintele de lucru ale Institutului de Literatură prezidat de Mihail Dragomirescu.

- 1931 - 1933 Grupările culturale Forum, Poesis, Criterion au organizat conferinţe şi simpozioane reunind multe dintre personalităţile vremii.


9 mai 1933. Întâlnirea anuală a Fundaţiei. Ion Agârbiceanu vorbeşte în prezenţa regelui Carol al II-lea, preşedintele Fundaţiei.

 

De-a lungul timpului, prestigiul Fundaţiei şi al viitoarei Biblioteci Centrale Universitare va fi consolidat şi de numele ilustre ale unor scriitori, profesori universitari, animatori culturali, care au funcţionat ca bibliotecari: G. Dem Teodorescu, Şt. O. Iosif, Al. Tzigara Samurcaş (director al bibliotecii între 1899 şi 1946), Mircea Florian, C. Rădulescu Motru, Ion Clopoţel, C. Vlădescu - Racoasa, Mircea Tomescu.

 

1948 - 1989

Biblioteca Centrală Universitară

 
   1948, 12 iulie

Prin Decret nr. 136, Bibliotecii Fundaţiei Universitare i se atribuie statutul de Biblioteca Centrală a Universităţii „C.I. Parhon” din Bucureşti.

B.C.U. devine, astfel, centrul coordonator al reţelei de biblioteci de facultate a Universităţii din Bucureşti. Pentru crearea unui ansamblu coerent şi funcţional, perioada care va urma se va caracteriza prin eforturi intense de reorganizare a bibliotecilor din facultăţi, seminarii, laboratoare şi cămine.

 

   1963 – 1989

Din anul 1963, B.C.U. este Centru naţional de dotare cu publicaţii româneşti a lectoratelor de limbă, literatură şi civilizaţia poporului român prin străinătate.

 

B.C.U. devine treptat cea mai complexă bibliotecă universitară din ţară. În timp ce colecţiile de documente ale bibliotecilor filiale urmau o dezvoltare dedicată studiului curent, specific facultăţii respective, pentru Unitatea Centrală, configuraţia fondului de publicaţii are o structură enciclopedică, asigurând o bază pluridisciplinară aprofundării studiilor universitare şi cercetării.

 

Preocuparea specialiştilor instituţiei pentru o cât mai elevată orientare a utilizatorilor se concretizează în elaborarea unei largi game de instrumente de bibliografie, informare curentă şi retrospectivă.

 

   1989, decembrie

Flăcările revoluţiei au transformat cărţile în cenuşă şi zidurile în ruine.

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti,
Sala Profesorilor în Decembrie 1989, complet distrusă de foc
 

Devastatorul incendiu a dus la dispariţia a peste 500.000 volume (12.000 volume de carte bibliofilă, 52 din biblioteca lui Eminescu), numeroase ex-librisuri, hărţi vechi şi aproape 3700 de manuscrise aparţinând unor mari personalităţi ale culturii române între care Eminescu, Maiorescu, Caragiale, Coşbuc, Blaga, M. Eliade.

 
1990-2006

Reconstrucţie, continuitate, modernizare

 

   1990, aprilie

Sub egida UNESCO, Directorul General Federico Mayor face apel către toate guvernele, organizaţiile, instituţiile politice de a participa la reconstrucţia şi modernizarea bibliotecii.

 

Datorită impresionantei solidarităţi umane întru spirit, în numai câţiva ani, cu excepţia documentelor unicat, prin schimburi şi donaţii, cea mai mare parte a fondului de publicaţii avea să fie reîntregită. S-au primit donaţii de peste 100.000 de volume de la persoane şi instituţii din ţară şi peste 800.000 de volume de peste hotare.

 

Conferind noi temeiuri de continuitate tradiţiei, efortul reconstrucţiei are ca principală orientare proiectul de extindere şi modernizare a complexului arhitectonic, demers menit să asigure o ambiţioasă abordare a celui de-al doilea secol de existenţă.

 

În proiectul de extindere, complexul arhitectonic B.C.U. se compune din trei corpuri, integrând alături de palatul Fundaţiei, clădirea fostei Bănci Dacia - România (distrusă în acelaşi incendiu din decembrie 1989) şi viitoarea construcţie a corpului Boema. Necesara extindere a localului are la bază o mai veche idee şi iniţiativă a istoricului Nicole Iorga, care, în anul 1931, în vederea aceluiaşi scop, sub tutela Ministerului Instrucţiunii Publice, a achiziţionat 1.600 mp lângă clădirile Fundaţiei Universitare.

 

Cu toate neajunsurile provizoratului, între 1990 şi 2000, Unitatea Centrală şi-a continuat activitatea publică în ansamblul de clădiri din Calea Plevnei nr. 59, desfăşurând servicii de bibliotecă la standarde apreciate de utilizatori.

 

Deşi perioada este caracterizată de mari eforturi financiare dedicate reconstrucţiei şi informatizării, refacerea fondului de publicaţii avea să rămână permanent în centrul atenţiei. Alături de donaţii şi schimb, achiziţionarea lucrărilor de reală valoare de pe piaţa editorială internă şi internaţională a constituit politica de bază.

 

Conform programului de modernizare, încă din anul 1990, experţi UNESCO în colaborare cu specialişti ai bibliotecii au elaborat un proiect de informatizare a B.C.U.

 

   1993

Baza de date creată în CDS/ISIS cuprindea aproximativ 60.000 înregistrări (cărţi intrate şi prelucrate în bibliotecă după 1990).

 

   1994

În 28 februarie a fost inaugurat sistemul informatic al B.C.U. astfel încât, de la 1 martie a devenit operaţional pentru activităţi specifice de bibliotecă prin programul integrat VUBIS, primit printr-un program TEMPUS. În luna iunie s-a realizat conectarea completă şi permanentă la INTERNET. În cursul aceluiaşi an a fost configurată în VUBIS, pentru Unitatea Centrală, şi baza de date a Centrului de Împrumut. Astfel, B.C.U. devine prima între bibliotecile universitare din România care şi-a creat o infrastructură informatizată, oferind în acest mod servicii complexe de acces şi investigare atât a bazelor de date proprii, cât şi a celor naţionale şi internaţionale.

 

   1995, 14 martie - 100 de ani de existenţă

În rezonanţă cu dificultăţile reconstrucţiei şi modernizării, prof. univ. dr. Ion Stoica, Directorul General al B.C.U., afirma la celebrarea centenarului bibliotecii:

 

"...aşa cum de atâtea ori în istoria lor zbuciumată românii au găsit puterea de a se ridica deasupra durerii şi de a lua totul de la început, cu sprijinul organismelor guvernamentale din ţară, al multor organisme de peste hotare şi cu simpatia a mii şi mii de oameni din toate pământurile româneşti şi de aiurea, colectivul Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti trece în al doilea veac de existenţă cu speranta şi cu voinţa de a reda culturii naţionale acest mare tezaur".

 

   1996, iulie

Implementând acelaşi sistem VUBIS, s-a trecut la informatizarea bibliotecilor filiale. Cele dintâi au fost bibliotecile de MATEMATICĂ şi de LITERE, urmate apoi de cele de GEOGRAFIE, FIZICĂ şi BIOLOGIE.

 

   1997, septembrie

Corpul Dacia devine funcţional.

 

   1999

Se derulează prima etapă a operaţiilor de mutare a fondurilor de publicaţii din sediul provizoriu din Calea Plevnei.

 

   2000 – 2001

Operaţiunile de mutare a colecţiilor de documente în depozitele din Corpul Boema sunt finalizate în cursul anului 2000. Întreaga perioadă este caracterizată prin mobilizarea tuturor resurselor în vederea refuncţionalizării şi deschiderii pentru public a complexului.

 

Participarea B.C.U. la realizarea proiectului "Parteneriat InfoEuropa", dezvoltat în cadrul programului PHARE EUROPA şi finanţat de Uniunea Europeană. Ca rezultat al acestei participări, a fost organizată Sala de lectură Europa, care oferă acces la documente cu tematică europeană şi a fost creată baza de date interinstituţională EUREF.

 

   2001, noiembrie

Redeschiderea Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti (Unitatea Centrală). La eveniment au participat numeroase personalităţi ale lumii politice si culturale, atât din ţară cât şi din străinatate.

 

   2001, decembrie

Deschiderea unei noi filiale a B.C.U. - Biblioteca de Ştiinţe Politice

 

   2002, octombrie

Redeschiderea Bibliotecii de Chimie.

 

   2003, iunie

Lansarea Serviciului electronic TDNet.

 

   2004, aprilie

Redeschiderea Bibliotecii de Filosofie.

 

   2004, septembrie

Aniversarea a 90 de ani de la inaugurarea celui de-al doilea corp de clădire al Fundaţiei Universitare „Carol I” şi comemorarea aceluiaşi număr de ani de la moartea regelui Carol I, prin expoziţia de carte "Ctitori şi aşezăminte".

 

   2005, februarie

Inaugurarea Centrului de Informare Publică al Băncii Mondiale.

 

   2005, martie

Redeschiderea Bibliotecii de Istorie.

 

   2005, 10 noiembrie

Aniversarea, în cadrul Zilelor B.C.U., a 110 ani de la inaugurarea Fundaţiei Universitare „Carol I” (14 martie 1895). Invitat de onoare: Majestatea Sa, Regele Mihai.  Manifestările organizate cu acest prilej au inclus:

- Lansarea de către Romfilatelia a unei emisiuni de timbre aniversare "Biblioteca Centrală Universitară (fosta Fundaţie Universitară „Carol I”) - 110 ani de la inaugurare"şi a unui plic.

- Evocarea rolului şi importanţei Fundaţiei în viaţa culturală a Bucureştiului, de către acad. C. Bălăceanu-Stolnici, Prof. Neagu Djuvara, Prinţul Mihai Dimitrie Sturdza, Prof. Tudor Berza, Radu Ionescu.

- Expoziţii tematice.    
 

   2005, noiembrie

Lansarea unor noi servicii pentru utilizatorii B.C.U. - Sala de seminarii, Punctul multimedia, Baza de date SCOPUS.

 

   2006, 5 aprilie

Publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii Guvernului nr.445/05-04-2006 privind modificarea denumirii Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti, care devine Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”.

 

   2006, 22 mai

Este dezvelită o placă de bronz dedicată noii denumiri a instituţiei şi o efigie a Regelui Carol I. Bustul lui Carol I este amplasat în firida din faţa Sălii Profesorilor.

Reluarea Conferinţelor Fundaţiei Universitare „Carol I”.

Expoziţia de carte şi fotografie "Carol I - reconstrucţia unui destin"

 

Invitaţi de onoare: Majestăţile Lor, Regele Mihai şi Regina Ana.

 

   2006, octombrie

Redeschiderea Bibliotecii de Limbi şi Literaturi Romanice, Clasice şi Orientale

 

   2006, decembrie

Lansarea volumului "Carol I, amintirea unei mari domnii", editat în cadrul Serviciului Cercetare. Metodologie.
 

   29 iunie 2007

După 17 ani de eforturi susţinute de reconstrucţie şi restaurare, Aula bibliotecii îşi redobândeşte splendoarea iniţială.

 

   26 octombrie 2007

Se redeschide Sala Profesorilor - spaţiul cel mai afectat în timpul evenimentelor din decembrie 1989.

 

   Iunie 2008

Pe frontispiciul bibliotecii se revine la vechea titulatură, aşa cum a fost din 1914 până în 1948: Fundaţiunea Universitară „Carol I”.

 

   27 noiembrie 2008

În cadrul manifestărilor din cadrul Zilelor B.C.U. „Carol I”, este lansat volumul G. Dem. Teodorescu - biobibliografie, dedicat primului director al Fundaţiei Universitare „Carol I”.

 

   26 noiembrie 2008

După un îndelungat şi complex proces de refacere, biblioteca îşi recapătă aspectul iniţial. Sunt readuse în circuitul public vechile săli de lectură, de o frumuseţe aparte, dotate la standarde moderne.

 

   18 februarie 2010

Se inaugurează Biblioteca de Administraţie şi Afaceri, filială nou înfiinţată în cadrul complexului B.C.U. „Carol I”.

 

   10 martie 2010

Sala de lectură a Bibliotecii Facultăţii de Litere este redeschisă pentru studenţi şi cadre didactice, după ample lucrări de restaurare şi modernizare.

 

   18 - 19 noiembrie 2010

În cadrul manifestărilor desfăşurate în cadrul Zilelor B.C.U. „Carol I”:

- Romfilatelia lansează o ediţie filatelică jubiliară consacrată bibliotecii, la 105 ani de la inaugurare.

- Este lansat volumul Nicolae Bănescu - Biobliografie, dedicat ultimului director al Fundaţiei Universitare „Carol I”.

 

   
Clădirea Fundaţiei Universitare „Carol I” în octombrie 2010

6 ianuarie 2011

Festivitatea dezvelirii statuii ecvestre a Regelui Carol I în faţa clădirii Bibliotecii, pe locul în care în care s-a aflat iniţial opera sculptorului Ivan Mestrovici.


17-24 septembrie 2011

Are loc prima ediţie a festivalului Strada de C'Arte, care îşi propune să reunească cele şapte arte în spaţii neconvenţionale. Astfel, publicul a fost invitat să participe la un târg de carte, să viziteze biblioteca sau să participe la proiecţii de film, recitale, piese de teatru. 


14-15 mai 2011

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I" este prima bibliotecă din ţară înscrisă în itinerariul cultural al Nopţii Muzeelor.


2 februarie 2012

Are loc simpozionul „România în UE. Cinci ani de la aderare”. La eveniment au participat preşedintele României Traian Băsescu, prim-ministrul Emil Boc, precum şi membri ai corpului diplomatic acreditat la Bucureşti, ai mediului academic şi de afaceri, ai administraţiei centrale, ai Parlamentului României şi reprezentanţi mass-media. 


4 aprilie 2012

Este reînfiinţată Fundaţia Universitară „Carol I”. Scopul acesteia este de a continua misiunea Fundaţiunii Universitare „Carol I”, de promovare a culturii naţionale, a programelor educaţionale şi a valorilor autentice.


19 mai 2012

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” se înscrie pentru al doilea an în itinerariul cultural al Nopţii Muzeelor.


21-29 septembrie 2012

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” în parteneriat cu Fundaţia Universitară „Carol I” lansează cea de-a doua ediţie a festivalului cultural în aer liber, Strada de C’Arte. Programul festivalului a inclus târgul de carte la care au participat cele mai importante edituri şi librării, expoziţii de arhitectură, proiecţii de filme, concerte live de blues şi jazz, seri de poezie, dezbateri şi ateliere de pictură şi desen dedicate copiilor.


18 mai 2013

Pentru al treilea an consecutiv Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” participă la Noaptea Muzeelor, alăturându-se celor mai prestigioase instituţii culturale europene.


18 septembrie 2013

În Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” are loc aniversarea de 90 de ani a Majestății Sale Regina Ana a României. Cu acest prilej a fost lansat volumul „Ana. Portretul Reginei”. La ceremonie au participat Altețele Lor Regale Principesa Margareta și Principele Radu. 


21-28 septembrie 2013

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” în parteneriat cu Fundaţia Universitară „Carol I” lansează cea de-a treia ediţie a festivalului cultural Strada de C’Arte. Timp de opt zile participanţii au beneficiat de un târg de carte la care au expus cele mai importante edituri şi librării, recitaluri de poezie, concerte live de blues şi jazz, lansări de carte, ateliere de reciclare, proiecţii de filme, dezbateri, expoziţii de arhitectură şi artă contemporană, instalaţii de carte şi ateliere de pictură şi desen dedicate copiilor.


30 decembrie 2013

Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu" din Bucureşti devine secţie a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I", potrivit unei decizii guvernamentale. Preluarea efectivă a fondurilor documentare a debutat în perioada mai-iunie a anului 2014.


Mai 2014

Toate sălile de lectură ale bibliotecii sunt dotate cu internet wireless. 


17 mai 2014

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” este, pentru al patrulea an consecutiv, parte a proiectului Noaptea Europeană a Muzeelor, promovând expoziţia specială de carte veche „Tipărituri Europene din sec. XVI – XVIII”, dar şi o piesă de teatru la miezul nopţii şi un concert de muzică clasică.

 

9 mai 2014

Are loc simpozionul „Carol I, o viaţă dedicată României”, organizat cu prilejul împlinirii unui secol de la inaugurarea noului Palat al bibliotecii. Acest eveniment s-a bucurat de prezenţa Alteţelor Lor Regale Principesa Moştenitoare Margareta şi Principele Radu şi a numeroase personalităţi marcante din mediul academic şi artistic.


23 octombrie 2014   

În numele Majestăţii Sale Regele Mihai I, Alteţa Sa Regală Principesa Moştenitoare Margareta a României a conferit „Crucea Casei Regale a României” Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”. Decoraţia a fost înmânată în cadrul unei ceremonii la Castelul Peleş.


11 decembrie 2014

În Salonul „Carol I” are loc colocviul „Biblioteca Centrală Universitară „Carol I“. Decembrie 1989 – de la suferinţă la performanţă”. Evenimentul a fost organizat cu ocazia împlinirii unui sfert de secol de la evenimentele din decembrie 1989.  Cei prezenţi au evocat momentele dramatice din perioada respectivă, precum şi aspecte inedite din faza reconstrucţiei clădirii şi a refacerii fondului de carte.


30 martie 2015

În Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” s-a desfășurat forumul „Noi perspective de cooperare româno-americană în baza Parteneriatului Strategic”, forum de dialog dedicat Parteneriatului Strategic dintre România şi SUA, în contextul celebrării a 135 de ani de relaţii diplomatice bilaterale. Evenimentul s-a bucurat de participarea Preşedintelui României, Klaus Werner Iohannis.


4 februarie 2015

Se inaugurează filiala de Teologie Ortodoxă. Cu acest prilej, directorului general, conf. univ. dr. Mireille Rădoi, i-a fost acordat Ordinul Crucea Maria Brâncoveanu din partea Patriarhului României.   


23-27 septembrie 2015

Are loc a patra ediţie a festivalului cultural Strada de C’Arte, organizat de Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” în parteneriat cu Fundaţia Universitară „Carol I”. Sub sloganul „Legalizăm traficul de cultură”, târgul de carte aduce laolaltă 14 expozanţi - cele mai importante edituri şi librării, strada copiilor - cu ateliere de pictură, modelaj, expoziţii, concerte live de jazz, recitaluri de poezie, spectacole de teatru şi tururi ghidate ale bibliotecii.


19 noiembrie 2015

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” primeşte premiul Asociaţiei Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România (APLER) pentru „Cea mai bună bibliotecă a anului”. Trofeul a fost înmânat directorului general, conf. univ. dr. Mireille Rădoi.


28 aprilie 2015

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” a găzduit conferinţa „România în timpul monarhiei”, cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. 


16 mai 2015

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” îşi deschide porţile pentru al cincilea an consecutiv în cadrul Nopţii Europene a Muzeelor. Programul cultural a inclus: tururi ghidate, momente coregrafice şi de teatru şi un concert de muzică clasică.


15-21 august 2015

Directorul general conf. univ. dr. Mireille Rădoi a reprezentat  Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” la congresul IFLA (International Federation of Libraries Association), la Cape Town, Africa de Sud. În cadrul întâlnirii a fost aprobat noul program managerial al federaţiei. 


21 mai 2016

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” este pentru a șasea oară prezentă în circuitul nocturn al Nopții Muzeelor cu un program interactiv, info-educațional, cultural și artistic.


8 septembrie 2016

Directorul general conf. univ. dr. Mireille Rădoi a reprezentat  Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” la congresul IFLA (International Federation of Libraries Association) la Columbus, Ohio, SUA.


21-25 septembrie 2016

Are loc a V-a  ediţie a festivalului în aer liber Strada de C’Arte. În vecinătatea statuii ecvestre a lui Carol I s-a desfășurat cel mai mare târg de carte în aer liber, care a reunit cele mai importante edituri din România dar și câteva alte instituții. Au mai avut loc expoziții, vernisaje, lansări de carte, dezbateri și conferințe, proiecții de film, concerte și reprezentații în Rampa de Jazz și Poezie, ateliere artistice şi evenimente dedicate pentru copii.


9 noiembrie 2016

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” a găzduit evenimentul-dezbatere Politica: de la teorie la practică”, în cadrul căruia studenții de la Facultatea de Ştiințe Politice a Universității din București și de la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative au purtat un dialog deschis cu Preşedintele României Klaus Werner Iohannis.


27 octombrie 2016

Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” a găzduit prezentarea publică a emisiunii filatelice „Motoarele, pasiune regală”, eveniment la care au participat principesa Margareta și principele Radu. Evenimentul face parte din seria de evenimente organizate de Casa Regală cu ocazia celei de-a 95-a aniversări a regelui Mihai.


17 februarie 2016

Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” a găzduit dezbaterea „Dialog pentru România. Primăvara politică a societății civile”. Invitat de onoare a fost Președintele României, Klaus Iohannis.


11 aprilie 2017

Se încheie procesul de testare a proiectului pilot TULIP - sistemul integrat de bibliotecă, realizat în parteneriat cu National Information Society Agency (NIA) şi cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI).  


20 mai 2017

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” participă pentru al şaptelea an consecutiv la Noaptea Europeană a Muzeelor, introducând conceptul de SMARTBRARY, îmbinarea perfectă a istoriei cu tehnologia de ultimă generație.


7 septembrie 2017

Alteța Sa Regală Principesa Maria a vizitat Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București, ocazie cu care a avut o întrevedere cu directorul general al Bibliotecii, conf. univ. dr. Mireille-Carmen Rădoi. S-au discutat proiectele Fundaţiei Universitare Carol I.


20-24 septembrie 2017

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” în parteneriat cu Fundaţia Universitară „Carol I” au organizat ediția a VI-a a celui mai mare festival multicultural în aer liber – Strada de C’Arte. Noutatea acestei ediţii a fost transformarea parcului Drumul Taberei în Parcul de C’Arte.


6 octombrie 2017

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” a participat pentru prima oară la Noaptea Albă a Galeriilor, invitând publicul să admire expoziția: Ion Bitzan. Carte-Obiect: `79 - `97.


19 mai 2018

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” şi-a deschis porţile pentru a opta oară în cadrul Nopţii Muzeelor. Cu această ocazie a fost lansată „Capsula Timpului”, o expoziţie care cuprinde imagini și obiecte autentice, reprezentative pentru istoria bibliotecii.


30 mai 2018

În Salonul „Carol I” a fost semnat acordul de parteneriat dintre Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” și Biblioteca Națională din Lima (Peru). Cele două instituții se angajează să colaboreze pentru promovarea valorilor și realizarea proiectelor educaționale, culturale, naționale și internaționale. 


13 iunie 2018

În Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României Klaus Werner Iohannis, a avut loc lansarea „World Development Report 2018: Learning to Realize Education’s Promise”, document care analizează starea educaţiei la nivel global.