Drepturi şi obligaţii ale utilizatorilor

CAPITOLUL IV
ACTIVITĂŢI ŞI SERVICII

 

Categoriile de utilizatori ai Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”

 

            Art. 39. –  (1)   În BCU „Carol I” au acces următoarele categorii de utilizatori:

a)   cadre didactice din instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular, din învăţământul superior din străinătate şi din învăţământul preuniversitar;

b)  studenţi, masteranzi şi doctoranzi din instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular;

c)   studenţi, masteranzi şi doctoranzi străini cuprinşi în programe şi proiecte educaţionale;

d)  cercetători din instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular, cercetători care nu fac parte din reţeaua Ministerului Educaţiei Naționale;

e)   elevi de liceu, cu recomandarea scrisă a unui profesor;

f)   specialişti din diferite domenii ale culturii şi ştiinţei;

g)  alte categorii de utilizatori.

(2)                          BCU „Carol I” îşi rezervă dreptul de a limita accesul în bibliotecă al utilizatorilor incluşi la  litera g) în anumite perioade de timp, de regulă în timpul presesiunilor şi sesiunilor de examene.

(3)                          BCU „Carol I” îşi rezervă dreptul de a nu permite accesul, în niciunul din spaţiile sale, al persoanelor care au o ţinută şi/sau o igienă necorespunzătoare, sunt în stare de ebrietate sau sub influența drogurilor, au un comportament şi limbaj inadecvate, sunt însoţite de animale de companie, au bagaje voluminoase sau sunt în posesia unei arme. 

 

Permisul de bibliotecă

 

            Art. 40. –  (1)  Persoanele din categoriile menţionate la art. 39 alin. (1) care doresc să aibă acces la colecţiile şi serviciile bibliotecii au obligaţia să obţină un permis unic, valabil atât pentru Unitatea Centrală, cât şi pentru bibliotecile filiale.

(2)                         Permisul se eliberează şi se vizează la bibliotecile filiale, pentru studenţii, cadrele didactice, cercetătorii şi doctoranzii Universităţii din Bucureşti, şi la Unitatea Centrală, pentru celelalte categorii de utilizatori menţionate la art. 39.

 

Art. 41. – Permisul se eliberează şi se vizează în urma achitării de către utilizator a unei sume stabilite la începutul fiecărui an universitar, în conformitate cu Legea nr. 205/2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/1998 privind constituirea Fondului de susţinere a bibliotecilor din învăţământ. Cadrele didactice pensionate, studenţii cu burse sociale, studenţii, masteranzii şi doctoranzii străini cuprinşi în programe şi proiecte educaţionale, elevii olimpici, persoanele care au făcut donaţii valoroase bibliotecii, persoanele cu dizabilităţi, bibliotecarii şi documentariştii angajaţi în alte biblioteci şi centre de informare,  salariaţii şi pensionarii BCU „Carol I” şi ai Bibliotecii  Pedagogice  Naţionale „I. C. Petrescu”, angajaţii Ministerului Educaţiei Naționale beneficiază de permis de acces gratuit, pe baza actelor doveditoare.

 

            Art. 42. – (1) La primirea permisului, utilizatorul este informat despre prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al BCU „Carol I”, despre serviciile oferite de bibliotecă, precum şi despre tarife.

                               (2) Pentru obţinerea permisului, utilizatorul semnează Declaraţia-angajament de respectare a obligaţiilor cuprinse în prezentul Regulament. În unele biblioteci filiale, în locul Declaraţiei-angajament, utilizatorul semnează o Fişă de înscriere la bibliotecă.

(3)  Pentru eliberarea permisului, utilizatorului i se solicită furnizarea unor date cu caracter personal. La aceste date au acces exclusiv angajaţii care au în atribuţii eliberarea permiselor de bibliotecă. Datele cu caracter personal obţinute de la utilizatori nu vor fi furnizate sub niciun motiv unei terţe părţi, cu excepția cazului când acestea au fost solicitate de autorități/instituții ale statului. În conformitate cu prevederile legale incidente în materie, BCU „Carol I” este înregistrată în Registrul General al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, datele fiind prelucrate, conform legislației în vigoare.

(4)   Utilizatorii pot beneficia de permis cu valabilitate de o zi în cazul în care nu pot prezenta toate actele necesare înscrierii la bibliotecă, nu sunt în posesia permisului de acces valabil sau doresc să consulte colecțiile bibliotecii în afara programului de lucru al Biroului de Permise. Permisul este valabil doar în unitatea emitentă. În această situație utilizatorul se va legitima printr-un act de identitate.

(5)   Permisul cu valabilitate de o zi poate fi eliberat numai de două ori fără taxe suplimentare, pentru utilizatorii care nu au asupra lor permisul de acces valabil.

(6)  În Unitatea Centrală, utilizatorii care doresc eliberarea unui permis trebuie să participe la un tur de orientare în bibliotecă.

(7) Utilizatorii care au permis eliberat de către una din bibliotecile filiale şi doresc să frecventeze Unitatea Centrală trebuie să se înregistreze şi în baza de date a Unității Centrale, la Zona Permise al acesteia şi să participe la turul de orientare în bibliotecă.

 

            Art. 43. – Accesul utilizatorilor în spaţiile de informare şi lectură ale Unității Centrale se realizează pe baza unui card de acces primit în Zona Informații - Control Acces în schimbul permisului de bibliotecă. Utilizatorii au obligaţia ca la ieşirea din bibliotecă să restituie cardul de acces în schimbul permisului de bibliotecă.

 

            Art. 44. – Permisul şi cardul de acces nu sunt transmisibile.

 

            Art. 45. – Pierderea permisului trebuie anunţată imediat unităţii emitente şi permisul trebuie declarat nul printr-o declaraţie pe propria răspundere.

 

            Art. 46. – În cazul în care nu sunt respectate prevederile art. 45, utilizatorul răspunde de eventualele pagube aduse BCU „Carol I” prin posibila folosire a permisului de către o altă persoană. Pentru eliberarea unui nou permis se percepe o nouă taxă.

 

Servicii oferite utilizatorilor

Accesul la documente şi informaţii în sălile de lectură

 

            Art. 47. – Accesul utilizatorilor BCU „Carol I” la documente se face în mod direct, în cazul documentelor aflate în acces direct în sălile de lectură, sau indirect, prin solicitarea documentelor aflate în depozite.

 

            Art. 48. – La intrarea în sala de lectură, utilizatorii sunt obligaţi să prezinte custodelui permisul (în bibliotecile filiale) sau cardul de acces (în Unitatea Centrală) şi să completeze lizibil rubricile Caietului de frecvenţă (în bibliotecile în care există acest tip de evidenţă).

 

            Art. 49. – (1) Utilizatorii au dreptul să solicite documente din colecţiile BCU „Carol I”, prin completarea unui buletin de cerere.

(2)  Utilizatorii au dreptul să solicite simultan cel mult trei (3) volume de publicaţii, aflate în depozite, respectiv să reţină simultan cel mult trei volume de publicaţii aflate în acces direct.

(3)                         Utilizatorii au obligaţia să depună ultima solicitare pentru publicaţiile din depozite cu cel puţin 45 de minute înainte de terminarea programului.

(4)                         La primirea publicaţiilor, utilizatorii trebuie să verifice starea lor fizică şi să semnaleze bibliotecarului eventualele deteriorări (pagini rupte, pagini lipsă, sublinieri).

(5)                          Utilizatorii au obligaţia să protejeze publicaţiile pe care le primesc spre consultare, să nu facă însemnări, sublinieri sau să desprindă pagini, să nu ia notiţe pe cărţi sau periodice şi să citească numai pe masa de lectură.

(6)                          Este interzis accesul cu lichide în spaţiile bibliotecii, cu excepţia sticlelor cu apă.

(7)                          Biblioteca îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile pe care le consideră necesare pentru respectarea prevederilor Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, reactualizată.

(8)                          La plecarea din sală utilizatorii au obligaţia să predea custodelui publicaţiile consultate.

(9)                          Este interzisă scoaterea din BCU „Carol I”, de către utilizatori, a documentelor consultate în sălile de lectură.

(10) Utilizatorii au obligaţia să nu-şi părăsească locurile din sălile de lectură pe o perioadă mai mare de 30 de minute şi numai prin anunţarea custodelui de sală; în caz contrar, bibliotecarii au dreptul de a repartiza locurile respective altor utilizatori.

(11) Utilizatorii au dreptul să introducă în bibliotecă publicaţii care nu aparţin colecţiilor BCU „Carol I”, cu condiţia să le declare, prin completarea unui formular, la Zona Informații - Control Acces.

 

            Art. 50. – Accesul în Sala Profesorilor „Al. Tzigara-Samurcaş” din Unitatea Centrală a BCU „Carol I” este permis numai cadrelor didactice, doctoranzilor şi cercetătorilor.

 

            Art. 51. – Accesul la colecţiile de publicaţii periodice, precum şi la cele de carte bibliofilă şi manuscrise deţinute în Unitatea Centrală a BCU „Carol I” se face conform unor reglementări speciale, după cum urmează:

a)    consultarea revistelor este permisă în toate sălile de lectură;

b)   consultarea ziarelor este permisă numai în sala de lectură nr. 3;

c)    accesul la colecţiile de carte bibliofilă şi manuscrise, în original sau prin intermediul unei copii electronice, se face numai cu aprobarea scrisă a Biroului Bibliofilie. Manuscrise, pe baza unei cereri bine motivate a solicitantului;

d)   colecţia de carte bibliofilă şi manuscrise este accesibilă cercetătorilor, cadrelor didactice, doctoranzilor şi studenţilor care elaborează lucrări de licenţă sau pentru realizarea unor seminarii speciale în condiţiile prevăzute la lit. c);

e)    colecţia de manuscrise / scrisori manuscrise este accesibilă cercetătorilor şi studenţilor din anii superiori prin intermediul copiilor electronice realizate la cerere, în termen de cel mult 48 de ore, în condiţiile prevăzute la alin. c);

f)    colecţiile de carte bibliofilă şi manuscrise pot fi consultate numai între orele 9.30-15.30, în sala de lectură nr. 3.

 

            Art. 52. –   (1) Utilizatorii au posibilitatea de a închiria cabinete individuale de studiu. Este interzisă utilizarea unui cabinet de studiu de către două sau mai multe persoane.

(2)                         Un cabinet de studiu individual se poate închiria consecutiv pe o perioadă de maximum 60 de zile. În cazul în care nu este disponibil nici un cabinet de studiu, utilizatorii sunt înregistraţi pe o listă de aşteptare şi sunt anunţaţi telefonic sau prin e-mail în momentul eliberării acestuia. Persoanele care au închiriat deja un cabinet de studiu nu se pot înscrie pe lista de aşteptare decât la expirarea perioadei de utilizare.

 

            Art. 53. – (1) Consultarea bazelor de date la care biblioteca oferă acces, a materialelor audiovizuale, precum şi a informaţiilor disponibile prin Internet se face în locuri special amenajate.

(2)  Utilizatorii au posibilitatea de a folosi suporturile de memorie externă proprii, după verificarea stării de securitate  a acestora de către bibliotecarul de la Zona Internet sau Sala de lectură „Petre Badea”.

(3)  Utilizatorii beneficiază de serviciile Internet, pot efectua activităţi de procesare de text, tipărire la imprimantă, scanare imagini şi fotocopiere.

(4)  Utilizatorii au obligaţia să nu descarce şi să nu instaleze programe pe calculatoare şi să nu acceseze site-uri Internet cu caracter pornografic, ofensator sau defăimător.

(5)  Utilizatorii Unității Centrale pot închiria laptopuri aparţinând bibliotecii, pentru activităţi de procesare de text în sălile de lectură. Este interzisă utilizarea / transportarea laptopului închiriat în alte spaţii ale bibliotecii, cu excepţia Zonei Internet şi a sălilor de lectură. Recuperarea datelor de pe laptopurile închiriate se face numai de către bibliotecarul din Zona Internet, conform tarifelor existente.

(6)  Utilizatorii pot solicita realizarea de reproduceri digitale după publicaţiile aflate in colecţiile bibliotecii, cu respectarea Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată. Reproducerile se realizează la sala de lectura nr. 3, iar recuperarea datelor se face de către bibliotecarul din Zona Internet, conform tarifelor existente.

(7)  Utilizatorii pot solicita realizarea de scanări ale unor pagini din publicaţiile aflate în colecţiile bibliotecii în Zona Internet sau în Sala de lectură „Petre Badea”, cu respectarea Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, în limita a 20 pagini, conform tarifelor existente.

(8)     Utilizatorii au posibilitatea de a consulta materialele audiovizuale existente în colecţia bibliotecii, în Cabinetul bibliologic.

 

 

Împrumutul de publicaţii

 

            Art. 54. – Împrumutul de publicaţii poate fi direct sau interbibliotecar, naţional sau internaţional.

 

            Art. 55. – (1) De împrumutul direct beneficiază, pe baza permisului, cadrele didactice, cercetătorii, studenţii, masteranzii şi, după caz, doctoranzii Universităţii din Bucureşti. Împrumutul direct se realizează în bibliotecile filiale, din fondurile constituite în acest scop. Centrul de împrumut al Secţiei Pedagogice „I. C. Petrescu” se adresează cadrelor didactice, cercetătorilor şi doctoranzilor.

(2)      Numărul de titluri împrumutate simultan şi perioada de împrumut se stabilesc de fiecare bibliotecă filială în parte şi de Secţia Pedagogică „I. C. Petrescu”, în funcţie de numărul de exemplare dintr-un titlu şi de gradul de solicitare a titlului respectiv.

(3)      Perioada de rezervare a publicaţiilor este stabilită de către fiecare bibliotecă filială în parte şi de Secţia Pedagogică „I. C. Petrescu”. După această perioadă, publicaţiile vor reintra în circuitul lecturii.

(4)      Termenul de restituire a publicaţiilor poate fi prelungit o singură dată pe o perioadă stabilită de fiecare bibliotecă filială şi de Secţia Pedagogică „I. C. Petrescu”. Prelungirea se efectuează cu prezentarea documentului împrumutat, înainte ca termenul de împrumut să expire.  În situaţia în care  documentul este solicitat şi de alţi utilizatori, termenul de restituire nu poate fi prelungit.

(5)      Dacă o lucrare este foarte solicitată, se poate decide excluderea acesteia de la împrumut şi consultarea ei numai în sălile de lectură.

(6)      Utilizatorii care nu respectă termenele de restituire a documentelor nu mai pot beneficia de servicii de împrumut până la stingerea oricărei obligaţii restante.

(7)      În caz de necesitate (operaţiuni de verificare şi control), la cererea BCU „Carol I”, utilizatorul este obligat să restituie orice publicaţie împrumutată înaintea termenului de restituire.

(8)      Sunt exceptate de la împrumut documente care fac parte din colecţii speciale (manuscrise, incunabule, publicaţii vechi şi / sau bibliofile, materiale cartografice, fotografii, înregistrări audio şi video), lucrări de referinţe, publicaţii seriale, teze de doctorat, publicaţii obţinute prin împrumut interbibliotecar, publicaţii aflate în acces direct etc.

 

           Art. 56. – (1) De împrumutul interbibliotecar pot beneficia studenţii, doctoranzii, cercetătorii şi cadrele didactice din învăţământul universitar. Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar beneficiază de împrumut interbibliotecar prin Centrul de împrumut al Secţiei Pedagogice „I. C. Petrescu”. Taxele de împrumut, de corespondenţă şi de transport pentru efectuarea împrumutului interbibliotecar sunt achitate de utilizatorii solicitanţi.

                            (2) Tezele de doctorat pot fi accesibile Bibliotecilor Centrale Universitare din Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara prin împrumut interbibliotecar, numai cu aprobarea conducerii Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”.

                            (3) Tezele de doctorat expediate în cadrul împrumutului interbibliotecar pot fi consultate numai în sălile de lectură ale bibliotecilor menţionate anterior.

 

            Art. 57. – Utilizatorii au obligaţia să respecte termenul de restituire a publicaţiilor împrumutate.

 

            Art. 58. – Utilizatorii au obligaţia să păstreze publicaţiile împrumutate în  bună stare, să nu facă însemnări, sublinieri şi să nu le producă alte deteriorări.

 

Reprografierea şi reproducerea digitală a publicaţiilor

 

            Art. 59. –  (1) Utilizatorii care doresc sa reproducă o publicaţie au obligaţia de a solicita avizul bibliotecarilor din sălile de lectură şi de a achita taxele aferente.

(2)       În Unitatea Centrală, reprografierea şi reproducerea digitală a publicaţiilor sunt permise numai utilizatorilor care şi-au rezervat un loc într-una dintre sălile de lectură.

(3)       Reprografierea şi reproducerea digitală sunt permise numai cu respectarea prevederilor Legii nr.8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

(4)       În vederea protejării colecţiilor bibliotecii, sunt excluse de la reprografiere următoarele categorii de publicaţii:

a)  albume, atlase, hărţi, planuri, planşe;

b)  manuscrise, corespondenţă, ex-libris-uri;

c)  ziarele legate în volum;

d)  cărţi care au peste 500 de pagini;

e)  cărţi care au formatul mai mare decât formatul A3;

f)  cărţi cu inserturi mai mari decât coperţile (planuri, planşe, hărţi etc.);

g) cărţi cu legături fragile sau strânse, cu pagini desprinse sau rupte, fără coperţi sau cu coperţi rupte.

 

            Art. 60. – Reproducerea digitală cu aparatul personal al utilizatorului este permisă pentru toate publicațiile din colecţiile BCU „Carol I”, numai cu aprobarea şi sub supravegherea custodelui din sala de lectură. Cărţile tipărite înainte de 1900 şi / sau bibliofile, cu o stare bună de conservare, au un regim special, dar pot fi supuse reproducerii digitale pe baza unei cereri scrise şi aprobate în funcţie de motivaţia solicitării, de către conducerea BCU „Carol I”.

 

Asistenţa pentru utilizatori

 

            Art. 61. – (1)  Utilizatorii BCU „Carol I” beneficiază, gratuit sau, după caz, contra cost, de asistenţă infodocumentară şi formativă furnizată de personalul acesteia.

(2)  Asistenţa infodocumentară cuprinde furnizarea de servicii de referinţe (îndrumări privitoare la utilizarea cataloagelor tradiţionale şi online, la accesul, navigarea în Internet şi consultarea bazelor de date la care biblioteca oferă acces, furnizarea de răspunsuri la întrebări punctuale - pe loc sau la distanţă, prin telefon sau poştă electronică, realizarea de bibliografii la cerere, cercetarea documentară în colecţii şi baze de date, interne şi externe, furnizarea de produse documentare - bibliografii adnotate, sinteze, abstracte etc.).

(3)                         Asistenţa formativă constă în informarea şi instruirea utilizatorilor în vederea cunoaşterii colecţiilor şi serviciilor bibliotecii.

(4)                         BCU „Carol I” analizează periodic, pe bază de chestionare, nevoile de studiu şi cercetare ale utilizatorilor săi.

           

            Art. 62. – Personalul de specialitate al BCU „Carol I” îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Codului deontologic al bibliotecarului din România, elaborat de Asociaţia Bibliotecarilor din România.

 

Tarife

 

Art. 63. –  (1) Pentru serviciile oferite de BCU „Carol I” se percep tarife, în conformitate cu Legea nr. 205/2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/1998 privind constituirea Fondului de susţinere a bibliotecilor din învăţământ  și cu Hotarârea nr. 1589/2002 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Educației și Cercetării și unitățile din subordinea sa a unor activități finanțate integral din venituri proprii, cu modificările și completările ulterioare;

                                   (2)Tarifele percepute pentru serviciile de bibliotecă sunt aprobate de Consiliul de administraţie şi de conducerea BCU „Carol I”, la începutul fiecărui an universitar şi sunt afişate la loc vizibil în clădirile şi sălile bibliotecii.

                                     (3) Tarifele percepute pentru desfășurarea, de către terțe persoane, în spațiile Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I”, a unor evenimente (conferințe, simpozioane, seminarii, expoziții, lansări de carte, prezentări de noi tehnologii, precum și orice altele asemenea) în domeniul educaţiei, culturii, ştiinţei şi tehnologiei, sunt aprobate de Consiliul de Administraţie şi de conducerea BCU „Carol I”, la începutul fiecărui an financiar sau ori de câte ori situația o impune, fiind afișate pe site –ul instituției.

 

 

 

Reglementări generale privind accesul utilizatorilor

 

            Art. 64. – Utilizatorii au obligaţia să se prezinte la bibliotecă într-o ţinută decentă.

 

            Art. 65. – Utilizatorii sunt obligaţi să depună la garderoba bibliotecii sau în casetele pentru bagaje obiectele personale (cărţi, reviste, ziare, piese de vestimentaţie, servietă, geantă, mapă etc.), cu excepţia obiectelor de valoare (acte, bijuterii, bani, telefoane mobile etc.), pe care le vor păstra asupra lor. BCU „Carol I” nu îşi asumă răspunderea pentru obiectele de valoare pierdute sau deteriorate în spaţiile bibliotecii.

 

            Art. 66. – (1) Utilizatorii sunt obligaţi să respecte liniştea, ordinea şi curăţenia în bibliotecă.

(2)                         În conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, este interzisă  săvârşirea de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva angajaţilor sau utilizatorilor, bunurilor acestora, de natura sa tulbure ordinea şi linistea publică, să lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiei.

(3)                         În incinta BCU „Carol I” fumatul este interzis.

(4)                         În incinta BCU „Carol I” este permis consumul de alimente numai în spaţiile special amenajate în acest scop.

(5)                        La intrarea în bibliotecă, cititorii sunt obligaţi să-şi seteze telefoanele mobile pe modul silenţios, conversaţiile telefonice nefiind permise.

(6)                         Utilizatorii au obligaţia să folosească, în mod adecvat, mobilierul şi celelalte bunuri ale BCU „Carol I”, fără a le deteriora.

(7)                         Utilizatorii au obligaţia să nu extragă fişe din cataloage şi să nu facă însemnări pe  acestea.

 

            Art. 67. – BCU „Carol 1” poate fi vizitată de către persoane individuale sau grupuri organizate, cu acordul conducerii bibliotecii şi fără a deranja lectura. Vizitatorii vor fi însoţiţi de personalul bibliotecii.

 

            Art. 68. –  (1)  Fotografierea şi filmarea spaţiilor BCU „Carol I” sunt permise numai pe baza unei solicitări aprobate.

(2)                         Distribuirea de chestionare şi / sau materiale promoţionale în spaţiile bibliotecii este permisă numai cu acordul conducerii bibliotecii.

 

            Art. 69. – Utilizatorii pot înainta conducerii BCU „Carol I” reclamaţii şi propuneri de îmbunătăţire a activităţii bibliotecii. Răspunsurile la sesizări pot fi ridicate de la Zona Informaţii - Control Acces  din Unitatea Centrală. Sesizările anonime nu vor primi răspuns.

 

Programul de funcţionare

 

            Art. 70. –  (1) Programul zilnic  de funcţionare este stabilit  de către conducerea BCU „Carol I”, cu avizul Consiliului de Administraţie, în funcţie de nevoile de studiu şi cercetare ale utilizatorilor. Pentru bibliotecile filiale, decanii facultăţilor pot solicita conducerii bibliotecii modificări de program. Toate programele sunt afişate la intrarea în bibliotecă.

                               (2) BCU „Carol I” este închisă pentru public în zilele de sărbători legale, stabilite prin art. 139, alin. (1) din Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare şi în vacanţele studenţeşti de iarnă, de vară şi de Paşte, pe o perioadă stabilită de conducerea bibliotecii, cu avizul Consiliului de Administraţie.

 

 

Sancţiuni

 

            Art. 71. – Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament se sancţionează după cum urmează:

(1)                         Prin avertisment verbal pentru: conversaţia cu voce tare sau la telefon, dormitul în sălile de lectură, nerestituirea cardului de acces, introducerea în sala de lectură a documentelor care nu fac parte din fondul BCU „Carol I” fără completarea formularului corespunzător, nedepunerea la garderobă a obiectelor personale precizate la art. 65, fotografierea şi filmarea spaţiilor BCU „Carol I” fără aprobare etc. Avertismentul verbal se consemnează într-un proces-verbal de constatare. În cazul repetării abaterilor se suspendă temporar permisul pe o perioadă de șapte (7) zile.

(2)                         Prin suspendarea temporară a permisului pentru:

a)             folosirea permisului sau a cardului unei alte persoane cu ştirea acesteia. Această abatere se sancţionează cu suspendarea dreptului de frecventare a bibliotecii, pentru ambele persoane implicate, pe o perioadă de 30 de zile;

b)            fumatul în incinta bibliotecii, introducerea şi consumul alimentelor şi băuturilor în afara spaţiilor special amenajate, utilizarea telefonului mobil după aplicarea avertismentului verbal, pe o perioadă de 30 de zile;

c)             accesarea site-urilor Internet în alt scop decât în cel stabilit de prezentul regulament se  sancţionează, după primul avertisment, cu suspendarea permisului pe o perioadă de 30 de zile;

d)            conduita necorespunzătoare faţă de personalul BCU „Carol I” sau faţă de ceilalţi utilizatori se sancţionează cu suspendarea permisului pe o perioadă de 30 de zile;

e)             extragerea fişelor din cataloage sau deteriorarea acestora se sancţionează cu suspendarea permisului pe o perioadă de 30 de zile;

f)             nerespectarea liniştii, ordinii şi curăţeniei în bibliotecă se sancţionează cu suspendarea permisului pe o perioadă de 30 de zile;

g)            scoaterea publicaţiilor din sala de lectură indiferent de durată, fără avizul bibliotecarului, se sancţionează la prima abatere cu suspendarea permisului pe o perioadă de șapte (7) zile şi, la următoarea, cu suspendarea permisului pe o perioadă de 30 de zile;

h)            deteriorarea documentelor prin notare / subliniere pe text, extragere de pagini, manevrare necorespunzătoare etc. se sancţionează cu suspendarea permisului pe o perioadă de 30 de zile, iar utilizatorul va suporta cheltuielile de recondiţionare şi de reintegrare în circuitul bibliotecii a documentelor respective;

i)              utilizarea / transportarea laptopurilor puse la dispoziţie de bibliotecă în alte spaţii ale bibliotecii decât Zona Internet şi sălile de lectură se sancţionează cu suspendarea permisului pe o perioadă de 30 de zile;

(3)                         Prin suspendarea definitivă a permisului:

a) în cazul repetării abaterilor de la aliniatul (2);

b) în cazul sustragerii documentelor din bibliotecă; măsura suspendării permisului va fi însoţită, în acest caz, de anunţarea organelor de Poliţie;

c) în cazul producerii de pagube materiale patrimoniului BCU „Carol I”;  pagubele materiale se recuperează potrivit prevederilor legale în vigoare.

 

            Art. 72. –  Se acordă penalizări în următoarele situaţii:

a)             nerestituirea la termen a documentelor împrumutate de utilizatori se sancţionează cu plata unei sume aplicată gradual conform art. 67 din Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, cu modificările şi completările ulterioare;

b)            pierderea sau distrugerea documentelor se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de până la 5 ori faţă de preţul astfel calculat (în conformitate cu prevederile Legii bibliotecilor nr. 334/2002 cu modificările şi completările ulterioare); permisul utilizatorului va fi suspendat până la recuperarea prejudiciului produs;

c)             deteriorarea, din vina utilizatorilor, a echipamentelor informatice şi a altor dotări puse la dispoziţia lor se penalizează cu suma necesară reparării sau înlocuirii acestora, permisul utilizatorului fiind suspendat până la recuperarea prejudiciului produs BCU „Carol I”;

d)            în cazul pierderii cardului de acces, a numărului de garderobă şi / sau a cheii de la caseta de bagaje, utilizatorul este obligat să achite contravaloarea acestora; sumele se achită la casieria BCU „Carol I”, utilizatorul urmând să prezinte chitanţa de plată bibliotecii căreia i-a produs daunele.

 

            Art. 73. – În cazul abaterilor grave înfăptuite de utilizatorii din învăţământul superior vor fi anunţate în scris decanatele facultăţilor unde aceştia sunt înscrişi, iar pentru cele înfăptuite de utilizatorii din învăţământul preuniversitar vor fi anunţate în scris instituţiile unde aceştia sunt înscrişi sau încadraţi.

 

            Art. 74. – Contestaţiile la sancţiunile şi penalizările aplicate de bibliotecă se adresează conducerii BCU „Carol I” şi se rezolvă în termenul prevăzut de lege.